0773_irtny_aregalado_portrait_samanthav | New York